Vindpark Broboberget & Lannaberget

wpd planerar för två vindkraftsparker på Broboberget och Lannaberget i Rättviks och Ovanåkers kommuner. Broboberget ligger på gränsen mellan Rättviks och Ovanåkers kommuner, ca 5 mil nordöst om Rättvik och ca 2,5 mil väster om Edsbyn. Lannaberget är beläget vid gränsen mot Orsa kommun, ca 6 mil norr om Rättvik.

16 oktober 2023

wpd har säkrat nätanslutningen för de två vindkraftsparkerna Broboberget och Lannaberget genom att teckna anslutningsavtal med Ellevio för upp till 740 MW installerad kapacitet. Se pressmeddelande här för mer information.

27 maj 2022

Mark- och miljööverdomstolen fastställer mark- och miljödomstolens tidigare beslut att bevilja wpd tillstånd för Broboberget och Lannabergets vindkraftsparker.

>> wpd får slutligt tillstånd att bygga över 1 TWh förnybar elproduktion i Dalarna

7 december 2021

Mark- och miljödomstolen har i december fastställt tillståndet för Broboberget och Lannabergets vindkraftsparker i Rättviks och Ovanåkers kommuner. Läs mer:

>> wpd får tillstånd att bygga över 1 TWh förnybar elproduktion i Dalarna

Vindkraftsparkerna Broboberget och Lannaberget beräknas tillsammans ge en produktion av förnybar el om ca 1,5 TWh per år. Det motsvarar drygt hälften av den el som producerades i kärnkraftsreaktorn Oskarshamn 1.

Projektområdet lämpar sig väl för en vindkraftsetablering med tanke på att området ligger högt, långt från samlad bebyggelse och används för intensivt skogsbruk. Elanslutning till stamnätet är planerad och koncession för anslutningsledningen har beviljats.

Översiktskarta Broboberget & Lannaberget

Nedan kan du se flygfoton över områdena med aktuella vindkraftspositioner, föreslagen flyttmån samt funna naturvärden som undantas från vindkraftsetablering.

Broboberget Norra flygfoto  Broboberget Södra flygfoto Lannaberget flygfoto

Arbetstillfällen och sysselsättning

Vindkraftscentrum har med hjälp av statistik från andra redan byggda vindkraftsparker gjort prognoser över hur många arbetstillfällen Vindpark Broberget och Lannaberget skulle kunna generera, se sammanfattningar nedan.

>Prognos arbetstillfällen Vindpark Broberget 

>Prognos arbetstillfällen Vindpark Lannaberget

>Läs mer om vindkraft

I februari 2014 inlämnades tillståndsansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till Länsstyrelsen i Dalarnas län. MKB är gemensam för vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget och omfattar totalt högst 115 vindkraftverk med högst 230 m totalhöjd.

Mark- och miljööverdomstolen beslutade 2019-05-24 att prövning av fasta positioner med viss flyttmån kan göras inom ramen för aktuell ansökan, men att detta ska ske i första instans, varför målet återförvisats till Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation för fortsatt handläggning.

Ladda gärna ner MKB & fotomontage nedan, dessa omfattar både Lannaberget och Broboberget.

MKB del 1 2015MKB del 2 2015Karta Fotopunkt 1-24Fotomontage 1-6Fotomontage 6-11Fotomontage 12-24

Synlighetsanalys

 

>Läs mer om vindkraft