Mark- och miljööverdomstolen fastställer mark- och miljödomstolens tidigare beslut att bevilja wpd tillstånd för Broboberget och Lannabergets vindkraftsparker i Rättviks och Ovanåkers kommuner. Det blir Dalarnas största etablering med upp till 115 vindkraftverk och en viktig pusselbit för att tillgodose industrins ökade behov av förnybar elproduktion i regionen.

Efter en lång tillståndsprocess har mark- och miljööverdomstolen slutligen givit klartecken till wpd att uppföra båda vindkraftsprojekten.

”Vi har lagt ned mycket tid och resurser på projektutvecklingen och är nu väldigt glada att mark- och miljööverdomstolen beslutat i enlighet med vår linje, säger Angelica Widing, projektchef på wpd Scandinavia.”

Sverige har mål om 100 procent förnybar elproduktion till 2040 vilket innebär att elproduktionen i runda tal måste fördubblas. För att nå målet och täcka de ökande behoven till 2040 krävs en utbyggnad av förnybar elproduktion om ca 100 TWh i årlig energivolym enligt Energimyndigheten.

”Broboberget och Lannabergets vindkraftsparker beräknas leverera över 1TWh, vilket är ett stort bidrag till att nå målet om 100 procent förnybar el till 2040. Vindkraftsparkerna innebär i en första etapp en investering om cirka 4 miljarder kronor och ger lokal samhällsnytta i form av arbetstillfällen, företagsutveckling och en bygdepeng, som det sedan länge finns avtal med berörda kommuner om”, avslutar Angelica.

wpd arbetar nu vidare med detaljplanering och optimering av vindkraftsparkerna. Drifttagning av första etappen är planerad till år 2027.

För ytterligare information, kontakta:
Maria Baldin, wpd Scandinavia AB,
m.baldin@wpd.se 08-501 091 51

wpd arbetar med utveckling, byggnation, finansiering och drift av mer än 2 800 vindkraftverk i Europa och andra delar av världen med en sammanlagd kapacitet av 4 800 MW. Vi är idag en av Europas största projektutvecklare med ca 3 600 medarbetare i 30 länder. I Sverige förbereder vi just nu för byggnation av vindkraft med en sammanlagd kapacitet av 450 MW. Läs mer om oss och våra projekt på www.wpd.se