Tillsammans med lokalinvånare

Vi ser de som bor och verkar nära våra projekt som samarbetspartners. Vi är måna om att lyssna, lära och förstå hur marken vid våra planerade projekt används och träffar löpande bland annat närboende, markägare, föreningar och jaktlag under projektens olika skeden. Många vi träffar ser fördelar med lokal förnybar elproduktion men vissa uttrycker ibland en oro. Vi anser att dialog alltid är den bästa vägen framåt för en ökad förståelse.

Levande landsbygd

I många svenska samhällen minskar invånarantalet, ofta på grund av att invånare inte ser en framtid i bygden. Landsbygden behöver ha företag och industrier som satsar långsiktigt och ger framtidstro i bygden. Mer lokal elproduktion bidrar till att energiintensiva industrier vågar satsa lokalt. Det ger arbetstillfällen, skapar välfärd och bidrar med stor regional samhällsnytta. Att det finns jobb skapar även trygghet för att våga bo kvar på landsbygden och bilda familj som bidrar till en levande landsbygd.

Lokal nytta tack vare vindkraft

Vi försöker alltid anlita det lokala näringslivet vid våra projekt, allt från entreprenörer, boenden för vår personal till mat och catering. Därutöver bidrar vi till bygdens utveckling genom avsättning av utvecklingsmedel, även kallad bygdepeng. Bygdepengen kan användas för satsningar som gynnar hela bygden, exempelvis bygdegårdar, fiberanslutning eller för det aktiva friluftslivet och naturvårdsåtgärder.

Tillsammans är vi en del av den pågående och framtida energiomställningen mot en hållbar energiproduktion.