Vindpark Stöllsäterberget

wpd har tillstånd för en vindkraftspark på Stöllsäterberget i Malung-Sälens och Torsby kommuner, i Dalarna respektive Värmlands län. Stöllsäterberget ligger cirka 40 km nordost om Torsby, cirka 25 km sydväst om Malung och cirka 11 km från närmaste samhälle, Stöllet.

Vindkraftverk på väg!

Byggnationen av vindkraftspark Stöllsäterberget löper på som planerat, tillfartsvägar, kranplaner och fundament har anlagts och de sista kabelarbetena sker under våren 2023. Därefter anländer vindkraftverken för installation under sommaren/hösten 2023. Transporterna planeras gå söderifrån från Uddevalla hamn, förbi Torsby och Stöllet fram till projekt­området.

Under perioden maj-november 2023 när vindkraftverken anländer och installeras måste vi av säkerhetsskäl stänga av projektområdet för trafik och andra obehöriga eftersom området utgör en byggarbetsplats, se karta nedan.

Karta byggområde

När vindkraftverken monteras sker arbetet i 12-timmars pass mellan måndag-söndag och under tider på dygnet då vindarna tillåter installation, vilket innebär att dessa restriktioner gäller dygnet runt, om inte något annat har avtalats särskilt.

Platschef hos wpd under installationen av vindkraftverken är Pontus Carstedt och om ni har praktiska frågor avseende byggnationen kan ni gärna kontakta honom, se kontaktuppgifter till höger.

Byggnationen startad

Uppförandet av vindkraftspark Stöllsäterberget på gränsen mellan Torsby och Malung-Sälens kommun har nu påbörjats med byggnation av vägar och kranplaner. Både regionala och lokala företag deltar i arbetet och när vindparken driftsatts går en del av pengarna till satsningar i bygden. Vindkraftsparken består av 8 stycken Nordex N163/5.X med en installerad effekt om 47 MW. Vägar och kranplaner byggs under 2022 och vindkraftverken planeras att installeras år 2023.

Med anledning av Corona kommer inga fysiska informationsmöten att arrangeras. Istället uppdaterar vi löpande med information under byggtiden här på projektets hemsida.

>> wpd bygger Stöllsäterbergets vindkraftspark i Värmland och Dalarna

>> wpd signs supply contract with Nordex

Affärsplattform – registrera ditt företag!

Är ditt företag intresserat av att vara med och realisera projektet? Vindkraftcentrum har utvecklat en ny affärsplattform som på ett väldigt enkelt, effektivt och användarvänligt sätt minskar avstånden mellan beställaren och de lokala företag som erbjuder varor och tjänster, läs mera här www.vindkraft.umigo.se  Välkommen att lägga in era uppgifter i affärsplattformen!

Avtal om bygdemedel

Det är nu beslutat att i Torsby kommun får Norra Ny Utveckling i Torsby bygdemedlen från wpd´s vindpark Stöllsäterberget. Läs mer >

Tillstånd

Den 10 april 2015 beslutade Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Dalarnas län om tillstånd. Tillståndet överklagades till Mark- och Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, samt till Mark- och Miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt, som båda bedömde vindkraftsparken som tillåtlig. Tillståndet har därmed vunnit laga kraft. Ladda gärna ner miljökonsekvensbeskrivningen och fotomontage i PDF-format.

Miljökonsekvensbeskrivning
Karta fotopunkter
Fotomontage 1-8Fotomontage 9-16

Koncession för elanslutning

Den 15 april 2020 fattade Energimarknadsinspektionen beslut om nätlinjekoncession för luftledning från Lindmon till Vindkraftspark Stöllsäterberget. Beslutet har vunnit laga kraft.

>Läs mer om vindkraft