Vindpark Klöverberget

wpd har erhållit tillstånd för att uppföra en vindkraftspark på området runt Klöverberget i Skellefteå kommun, om maximalt 19 vindkraftverk med högsta totalhöjd om 250 meter. Vindkraftspark Klöverberget är lokaliserad ca 40 km nordväst om Skellefteå stad i Skellefteå kommun, Västerbottens län.

Området har goda vindförutsättningar och präglas av modernt skogsbruk. Projektområdet är föreslaget som lämpligt för vindbruk i Skellefteå kommuns gällande vindkraftsplan, och är delvis angivet som riksintresse för vindbruk. Marken ägs av Sveaskog och ett antal privata markägare.

Ansökan om koncession för anslutningsledningen

wpd planerar att bygga en ny 36 kV-markkabel för anslutning av Vindkraftspark Klöverberget till planerad transformatorstation vid Nymyran. Den planerade markkabeln är ca 5 km lång, berör Skellefteå kommun i Västerbottens län och planeras att anläggas längs med befintlig skogsbilväg. Koncessionsansökan lämnades in till Energimarknadsinspektionen i maj 2022. Nedan kan MKB och karta över ansökt ledningssträckning laddas ned.

Miljökonsekvensbeskrivning Koncessionskarta

Tillståndsansökan

I december 2017 inlämnades tillståndsansökan med tillhörande miljökonsekvens-beskrivning (MKB) till Länsstyrelsen i Västerbottens län för prövning. Både miljökonsekvensbeskrivningen och fotomontage kan laddas ned här som pdf.

Miljökonsekvensbeskrivningen Fotomontage och karta med fotopunkter

>Läs mer om vindkraft