Vindpark Klöverberget

wpd har erhållit tillstånd för att uppföra en vindkraftspark på området runt Klöverberget i Skellefteå kommun, om maximalt 19 vindkraftverk med högsta totalhöjd om 250 meter. Vindkraftspark Klöverberget är lokaliserad ca 40 km nordväst om Skellefteå stad i Skellefteå kommun, Västerbottens län.

Området har goda vindförutsättningar och präglas av modernt skogsbruk. Projektområdet är föreslaget som lämpligt för vindbruk i Skellefteå kommuns gällande vindkraftsplan, och är delvis angivet som riksintresse för vindbruk. Marken ägs av Sveaskog och ett antal privata markägare.

Koncession för elanslutning

Den 17 augusti 2023 fattade Energimarknadsinspektionen beslut om nätlinjekoncession för markkabel från vindkraftspark Klöverberget till Nymyran transformatorstation. Beslutet har vunnit laga kraft.

Miljökonsekvensbeskrivning Koncessionskarta

Tillståndsansökan

I december 2017 inlämnades tillståndsansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till Länsstyrelsen i Västerbottens län för prövning. Både miljökonsekvensbeskrivningen och fotomontage kan laddas ned här som pdf.

Miljökonsekvensbeskrivningen Fotomontage och karta med fotopunkter

>Läs mer om vindkraft