Mark- och miljödomstolen fastställer tillståndet för Broboberget och Lannabergets vindkraftsparker i Rättviks och Ovanåkers kommuner. Det blir Dalarnas största etablering med upp till 115 vindkraftverk och en viktig pusselbit för att tillgodose industrins ökade behov av förnybar elproduktion i regionen.

 Efter en lång tillståndsprocess har mark- och miljödomstolen slutligen givit klartecken för wpd att uppföra båda vindkraftsprojekten som ligger strategiskt placerade att leverera de förutsättningar som krävs för omställning av industrier som SSAB och Ovako, vilka båda har debatterat för en ökad vindkraftsutbyggnad.

Det pågår även stora satsningar av besöksnäringen som även den förutsätter att det finns god tillgång på el.

”Att vindkraftsutbyggnaden är en avgörande nyckel för att vi ska klara omställningen och att det brådskar är helt klart” säger Maria Röske, VD på wpd Scandinavia. ”Vi har lagt ned mycket tid och resurser på projektutvecklingen men även för att snabbt kunna koppla in parkerna på elnätet och nu är både Ellevio och Svenska Kraftnät med på planerna att realisera projekten i närtid.”

Men det är mer än förnybar el, omställning, stärkt konkurrenskraft och klimatnytta det handlar om. Vindkraftsparkerna innebär en investering om cirka 4 miljarder kronor i en första etapp och ger lokal samhällsnytta i form av arbetstillfällen, företagsutveckling och en bygdepeng, som det sedan länge finns avtal med berörda kommuner om.

”En etablering av den här storleken innebär fördelar även för lokalbefolkningen, med arbetstillfällen både under byggnation och drift, en ökad konsumtion som kommer lokala företag till gagn, lokala skatteintäkter och sist men inte minst ger etableringen en årlig avsättning till lokal utveckling i form av bygdemedel”, säger Maria Röske.

Att tillståndet skulle kunna överklagas oroar inte företaget, ansökan har redan behandlats av högsta instans en gång tidigare och det är därför osannolikt att Mark- och miljööverdomstolen tar upp målet igen.

”Nu ser vi fram emot detaljplanering, upphandling och finansiering, sen sätter vi spadarna i backen och säkerställer tillgång på fossilfri el i Dalarna” summerar Maria Röske.

För ytterligare information, kontakta:

Maria Röske, VD, wpd Scandinavia AB, m.roske@wpd.se 08-501 091 52