Vindpark Råliden

wpd har erhållit tillstånd för att uppföra en vindkraftspark om 54 vindkraftverk på ett höjdområde kallat Råliden, på gränsen mellan Skellefteå och Piteå kommuner. Projektområde Råliden ligger ca 40 km väster om Piteå stad och ca 60 km nordväst om Skellefteå Stad. Marken ägs av SCA och Sveaskog.

Ansökan om koncession för anslutningsledningen

Markbygden Net Väst AB planerar att bygga en ny 170 kV-ledning för anslutning av Vindkraftspark Råliden till Trolltjärns transformatorstation. Tänkt ledningssträckning berör Skellefteå kommun i Västerbottens län och Piteå, Älvsbyns och Arvidsjaurs kommuner i Norrbottens län. Koncessionsansökan lämnades in till Energimarknadsinspektionen i juli 2021, se karta över ansökt ledningssträckning nedan.

Koncessionskarta

Tillstånd för vindkraftsparken

wpd har erhållit tillstånd enligt miljöbalken för vindkraftsparken, vilket vann laga kraft i november 2019. Projektområdet har mycket goda vindförutsättningar, är angivet som riksintresse för vindbruk, är föreslaget som lämpligt för vindkraft i de båda kommunernas översiktsplaner, ligger i ett högt läge långt från samlad bebyggelse och har därför bedömts lämpa sig väl för en vindkraftsetablering.

Tillståndsansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kan laddas ned här som pdf.

Miljökonsekvensbeskrivning Fotomontage och karta med fotopunkter

>Läs mer om vindkraft