Vindpark Stöllsäterberget

wpd har tillstånd för en vindkraftspark om max 15 vindkraftverk på Stöllsäterberget i Malung-Sälens och Torsby kommuner, i Dalarna respektive Värmlands län.

Stöllsäterberget ligger cirka 40 km nordost om Torsby, cirka 25 km sydväst om Malung och cirka 11 km från närmaste samhälle, Stöllet.

Planering inför byggnation

Nu är Ellevios koncession för elnätsanslutningen klar och det intensiva arbetet med att göra geologiska undersökningar, detaljplanera, upphandla och förverkliga byggnationen påbörjas. Vi planerar för att börja bygga vägar under år 2021-2022 och installera vindkraftverk under år 2023.

Beslutet om tillståndet för vindparken från år 2016 har kompletterats med ett beslut om förlängd igångsättningtid. Detta beslut har nu överklagats två år efter att Länsstyrelsen fattade beslutet. Det har visat sig att Länsstyrelsen inte har kungjort ansökan och beslutet i tidningarna. Mark- och miljödomstolen har beslutat att återförvisa ansökan om förlängd igångsättningstid till Länsstyrelsen för fortsatt handläggning.

wpd arbetar med planering av den fortsatta byggnationen av vindparken. Med anledning av Corona kommer inga fysiska informationsmöten att arrangeras. Istället uppdaterar vi löpande med information under byggtiden här på projektets hemsida.

Affärsplattform – registrera ditt företag!

Är ditt företag intresserat av att vara med och realisera projektet? Vindkraftcentrum har utvecklat en ny affärsplattform som på ett väldigt enkelt, effektivt och användarvänligt sätt minskar avstånden mellan beställaren och de lokala företag som erbjuder varor och tjänster, läs mera här www.vindkraft.umigo.se  Välkommen att lägga in era uppgifter i affärsplattformen!

Alla som anmält sig till den tidigare Leverantörsdatabasen kommer att få ett mail med inbjudan att registrera sig igen.

Vid frågor om upphandling och byggnation kontakta Lukas Arklöf.

Avtal om bygdemedel

Det är nu beslutat att i Torsby kommun får Norra Ny Utveckling i Torsby bygdemedlen från wpd´s vindpark Stöllsäterberget. Läs mer >

Tillstånd

Den 10 april 2015 beslutade Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Dalarnas län om tillstånd. Tillståndet överklagades till Mark- och Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, samt till Mark- och Miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt, som båda bedömde vindkraftsparken som tillåtlig. Tillståndet har därmed vunnit laga kraft. Ladda gärna ner miljökonsekvensbeskrivningen och fotomontage i PDF-format.

MiljökonsekvensbeskrivningKarta fotopunkter
Fotomontage 1-8Fotomontage 9-16

Koncession för elanslutning

Den 15 april 2020 fattade Energimarknadsinspektionen beslut om nätlinjekoncession för luftledning från Lindmon till Vindkraftspark Stöllsäterberget. Beslutet har vunnit laga kraft.

Ansökan om ändringstillstånd

Ansökan om ändringstillstånd för höjning av vindkraftverkens totalhöjd till 250 m inlämnades den 20 december 2018. Ladda gärna ner miljökonsekvensbeskrivningen i PDF-format.

Miljökonsekvensbeskrivning

 

>Läs mer om vindkraft