Vindpark Stöllsäterberget

wpd planerar för en vindkraftspark om 15 vindkraftverk, med en total installerad effekt om 30-60 MW, på Stöllsäterberget i Malung-Sälens och Torsby kommuner, i Dalarna respektive Värmlands län.

Stöllsäterberget ligger cirka 40 km nordost om Torsby, cirka 25 km sydväst om Malung och cirka 11 km från närmaste samhälle, Stöllet.

Planering inför byggnation

Nu är wpd´s tillstånd för parken och Ellevios koncession för elnätsanslutningen klara och det intensiva arbetet med att göra geologiska undersökningar, detaljplanera, upphandla och förverkliga byggnationen påbörjas. Vi planerar för att börja bygga vägar under år 2021 och installera vindkraftverk under år 2022 om allt går som det ska.

Affärsplattform – registrera ditt företag!

Är ditt företag intresserat av att vara med och realisera projektet? Vindkraftcentrum har utvecklat en ny affärsplattform som på ett väldigt enkelt, effektivt och användarvänligt sätt minskar avstånden mellan beställaren och de lokala företag som erbjuder varor och tjänster, läs mera här www.vindkraft.umigo.se  Välkommen att lägga in era uppgifter i affärsplattformen!

Alla som anmält sig till den tidigare Leverantörsdatabasen kommer att få ett mail med inbjudan att registrera sig igen.

Vid frågor om upphandling och byggnation kontakta Lukas Arklöf.

Avtal om bygdemedel

Det är nu beslutat att i Torsby kommun får Norra Ny Utveckling i Torsby bygdemedlen från wpd´s vindpark Stöllsäterberget. Läs mer >

Tillstånd

Den 10 april 2015 beslutade Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Dalarnas län om tillstånd. Tillståndet överklagades till Mark- och Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, samt till Mark- och Miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt, som båda bedömde vindkraftsparken som tillåtlig. Tillståndet har därmed vunnit laga kraft. Ladda gärna ner miljökonsekvensbeskrivningen och fotomontage i PDF-format.

MiljökonsekvensbeskrivningKarta fotopunkter
Fotomontage 1-8Fotomontage 9-16

Koncession för elanslutning

Den 15 april 2020 fattade Energimarknadsinspektionen beslut om nätlinjekoncession för luftledning från Lindmon till Vindkraftspark Stöllsäterberget. Beslutet har vunnit laga kraft.

Ansökan om ändringstillstånd

Ansökan om ändringstillstånd för höjning av vindkraftverkens totalhöjd till 250 m inlämnades den 20 december 2018. Ladda gärna ner miljökonsekvensbeskrivningen i PDF-format.

Miljökonsekvensbeskrivning

 

>Läs mer om vindkraft