Vindpark Råliden

wpd har erhållit tillstånd för att uppföra en vindkraftspark om 54 vindkraftverk på ett höjdområde kallat Råliden, på gränsen mellan Skellefteå och Piteå kommuner. Projektområde Råliden ligger ca 40 km väster om Piteå stad och ca 60 km nordväst om Skellefteå Stad.

Inbjudan till Samråd gällande nätkoncession för linje enligt ellagen och
6 kap 29 § miljöbalken

wpd har ansökt hos Markbygden Net Väst om att få ansluta vindkraftsparken till elnätet. För att bygga och nyttja elektriska starkströmsanläggningar i Sverige krävs enligt ellagen att nätägaren har ett särskilt tillstånd, en så kallad nätkoncession för linje.

Markbygden Net Väst AB planerar att bygga en ny 170 kV-ledning för anslutning av Vindkraftspark Råliden till Trolltjärns transformatorstation. Tänkt ledningssträckning berör Skellefteå kommun i Västerbottens län och Piteå, Älvsbyns och Arvidsjaurs kommuner i Norrbottens län. Markbygden Net Väst AB inbjuder till samråd enligt miljöbalken och ellagen. Syftet med samrådet är att informera om projektet, besvara frågor och inhämta synpunkter.

På grund av Covid-19 kan det inte att genomföras något samrådsmöte för enskilda berörda och allmänheten. Istället finns en video med en presentation av ledningen och dess miljöpåverkan, se gröna knappar nedan. Här hittar du också samrådshandlingen och presentationen som visas i filmen. Samrådshandlingen och presentationen kan även skickas med post till den som så önskar. Nedan finns även ett dokument med inkomna frågor och svar under samrådet, som uppdateras regelbundet.

Det är viktigt att få med alla synpunkter angående ledningen och ta del av lokal kunskap om området för att vi ska kunna utforma etableringen så bra som möjligt. Om ni har synpunkter på hur projektet skall utformas, miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning eller om ni vill ställa frågor om projektet eller vill ha ytterligare information går det bra att kontakta wpd:s kontaktperson Björn Grinder, se nedan.

Samråd Video 2020 Samrådshandling Presentation Frågor & svar i samrådet

Efter önskemål har samrådstiden förlängts till den 15 september 2020, remissvar och synpunkter i samrådet behöver då vara oss tillhanda för att de ska hinna beaktas och arbetas in i MKB , se kontaktuppgifter nedan.

Björn Grinder
Tel: 08-501 091 68
E-post: b.grinder@wpd.se

Postadress:
wpd Scandinavia AB
Ref: Råliden
Surbrunnsgatan 12
114 27 Stockholm

wpd har erhållit tillstånd enligt miljöbalken för vindkraftsparken, vilket vann laga kraft i november 2019.

Projektområdet har mycket goda vindförutsättningar, är angivet som riksintresse för vindbruk, är föreslaget som lämpligt för vindkraft i de båda kommunernas översiktsplaner, ligger i ett högt läge långt från samlad bebyggelse och har därför bedömts lämpa sig väl för en vindkraftsetablering.

Tillståndsansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kan laddas ned här som pdf.

Miljökonsekvensbeskrivning Fotomontage och karta med fotopunkter

 

>Läs mer om vindkraft