Vindpark Klöverberget

wpd har ansökt om tillstånd för att uppföra en vindkraftspark på området runt Klöverberget i Skellefteå kommun, om maximalt 19 vindkraftverk med högsta totalhöjd om 250 meter. Vindkraftspark Klöverberget är lokaliserad ca 40 km nordväst om Skellefteå stad i Skellefteå kommun, Västerbottens län.

Området har goda vindförutsättningar och präglas av modernt skogsbruk. Projektområdet är föreslaget som lämpligt för vindbruk i Skellefteå kommuns gällande vindkraftsplan, och är delvis angivet som riksintresse för vindbruk.

Ansökan om koncession för anslutningsledningen

wpd planerar att bygga en ny 36 kV-markkabel för anslutning av Vindkraftspark Klöverberget till planerad transformatorstation vid Nymyran. Den planerade markkabeln är ca 5 km lång, berör Skellefteå kommun i Västerbottens län och planeras att anläggas längs med befintlig skogsbilväg. Koncessionsansökan lämnades in till Energimarknadsinspektionen i maj 2022. Nedan kan MKB och karta över ansökt ledningssträckning laddas ned.

Miljökonsekvensbeskrivning Koncessionskarta

Tillståndsansökan

I december 2017 inlämnades tillståndsansökan med tillhörande miljökonsekvens-beskrivning (MKB) till Länsstyrelsen i Västerbottens län för prövning. Både miljökonsekvensbeskrivningen och fotomontage kan laddas ned här som pdf.

Miljökonsekvensbeskrivningen Fotomontage och karta med fotopunkter

>Läs mer om vindkraft