Vindpark Klöverberget

wpd undersöker möjligheten att uppföra en vindkraftspark på området runt Klöverberget i Skellefteå kommun, om maximalt 19 vindkraftverk med högsta totalhöjd om 250 meter. Vindkraftspark Klöverberget är lokaliserad ca 40 km nordväst om Skellefteå stad i Skellefteå kommun, Västerbottens län.

Området har goda vindförutsättningar och präglas av modernt skogsbruk. Projektområdet är föreslaget som lämpligt för vindbruk i Skellefteå kommuns gällande vindkraftsplan, och är delvis angivet som riksintresse för vindbruk.

 

Tillståndsansökan

I december 2017 inlämnades tillståndsansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till Länsstyrelsen i Västerbottens län för prövning. Både miljökonsekvensbeskrivningen och fotomontage kan laddas ned här som pdf.

Miljökonsekvensbeskrivningen Fotomontage och karta med fotopunkter

>Läs mer om vindkraft