Vindpark Klöverberget

wpd har ansökt om tillstånd för att uppföra en vindkraftspark på området runt Klöverberget i Skellefteå kommun, om maximalt 19 vindkraftverk med högsta totalhöjd om 250 meter. Vindkraftspark Klöverberget är lokaliserad ca 40 km nordväst om Skellefteå stad i Skellefteå kommun, Västerbottens län.

Området har goda vindförutsättningar och präglas av modernt skogsbruk. Projektområdet är föreslaget som lämpligt för vindbruk i Skellefteå kommuns gällande vindkraftsplan, och är delvis angivet som riksintresse för vindbruk.

Inbjudan till samråd angående kraftledning

wpd Klöverberget Nät AB bjuder in till samråd gällande nätkoncession för linje enligt 6 kap miljöbalken och ellagen. wpd avser att ansöka om nätkoncession för linje då en ny 36 kV markkabel planeras att anläggas för anslutning av Klöverbergets planerade vindkraftspark i Skellefteå kommun, Västerbottens län. För att bygga och nyttja elektriska starkströmsanläggningar i Sverige krävs enligt ellagen att nätägaren har ett särskilt tillstånd, en så kallad nätkoncession för linje.

Ledningen planeras att förläggas längs med befintlig skogsbilväg och sträcker sig mellan vindkraftspark Klöverberget och planerad transformatorstation vid Nymyran. Planerad ledningssträckning berör Skellefteå kommun i Västerbottens län.

Som del i koncessionsansökan ska ett samråd genomföras, ett så kallat undersöknings-samråd som riktar sig till länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten, kommunen och berörda enskilda. Här presenteras det tänkta projektet, dess utformning och förutsedda miljöpåverkan mm, se Samrådsunderlag nedan. Undersökningssamrådet genomförs skriftligen.

Det är viktigt att få med alla synpunkter angående ledningen och ta del av lokal kunskap om området för att vi ska kunna utforma etableringen så bra som möjligt. Om ni har synpunkter på hur projektet skall utformas, miljökonsekvens­beskrivningens innehåll och utformning eller om ni vill ställa frågor om projektet eller vill ha ytterligare information går det bra att kontakta projektledare Jonas Nilsson, se kontaktuppgifter till höger.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 6 december 2021 via mail till j.nilsson@wpd.se eller postadress; wpd Klöverberget Nät AB, Surbrunnsgatan 12, 114 27 Stockholm

Samrådsunderlag Kraftledning

Tillståndsansökan

I december 2017 inlämnades tillståndsansökan med tillhörande miljökonsekvens-beskrivning (MKB) till Länsstyrelsen i Västerbottens län för prövning. Både miljökonsekvensbeskrivningen och fotomontage kan laddas ned här som pdf.

Miljökonsekvensbeskrivningen Fotomontage och karta med fotopunkter

>Läs mer om vindkraft