Bilagor till miljökonsekvensbeskrivningen

Bilaga 1 Kartor exempellayout med vägar, ytor och bevarandevärden

Bilaga 2 Exempel på typritningar för fundament, vägar och kranplatser

Bilaga 3 Fotomontage

Bilaga 4 Byggnadsinventering

Bilaga 5 Ljudberäkningar

Bilaga 6 Skuggberäkningar

Bilaga 7 Naturvärdesinventering

Bilaga 8 Arkeologisk utredning och kulturmiljöanalys

Bilaga 9 Fågelinventeringar

Bilaga 10 Fladdermusinventering

Bilaga 11 Samråd med länsstyrelserna och kommunerna

Bilaga 12 Samråd med enskilda, allmänheten och organisationer

Bilaga 13 Remissvar Försvarsmakten

Bilaga 14 Remissvar civilflyg

Bilaga 15 Remissvar telecom och teracom

Bilaga 16 Remissvar nationella myndigheter

Utöver de fågelutredningar som återfinns i Bilaga 9 ovan har inventeringar av kungsörn, andra rovfåglar och lommar genomförts. Dessa fågelinventeringar är skyddade av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för att skydda fåglarnas boplatser. Dessa inventerings­rapporter har enligt praxis lämnats separat till länsstyrelsen och får inte offentliggöras av sökanden. Kontakta Länsstyrelsen Dalarna för mer information.