Svenska politiker har under tidigare kriser tillfälligt begravt stridsyxan. Nu finansieras Rysslands krig av export av fossil energi till Europa, samtidigt som klimatforskningen visar att den förnybara elproduktionen snabbt måste byggas ut. Partierna bör omgående enas om att öka elproduktionen, skriver bland andra Daniel Badman, vd på Svensk Vindenergi.

Ofta har det beskrivits som att världen står vid ett vägskäl där vi måste välja väg – antingen snabbt investera i utsläppsminskningar eller också riskera en framtid där klimatkatastrofen är ett faktum. Nu står vi snarare inför en avgrund. Frågan är om världen med fossilbränslen ska gasa ut över kanten, eller med förnybar energi och en radikalt effektivare energianvändning vända riktning och bygga en hållbar framtid.

FN:s klimatpanel IPCC har presenterat sin nya forskningsrapport om hur världen kan minska utsläppen för att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Det är en dyster läsning. De sjunkande priserna för förnybar energi utgjorde en av få ljusglimtar i en annars ödesdiger klimatrapport. Sedan 2010 har priset för solkraft, vindkraft och batterier sjunkit med upp till 85 procent. Det möjliggör den kraftfulla omställning världen nu står inför.

Det finns många skäl att snabbt bygga ut vind- och solkraft. Det minskar utsläppen av koldioxid och därmed vår klimatpåverkan. Det minskar vårt beroende av Putins olja, gas och kol. Det sänker elpriser och möjliggör stora satsningar på nya industriella verksamheter. ”Vi är helt beroende av massvis mer av vindkraft”, konstaterade Svenskt Näringslivs vd nyligen.

Klimatpanelens rapport visar att ökad förnybar elproduktion har överlägset störst potential att snabbt göra skillnad. Utbyggnad av sol- och vindkraft kan år 2030 reducera världens utsläpp med cirka 17 procent, motsvarande hela Europas samlade klimatpåverkan. Potentialen att minska utsläppen genom ny sol- och vindkraft är åtta gånger större än från kärnkraften. Dessutom är den förnybara elen i särklass mest kostnadseffektiv, enligt FN:s klimatpanel.

Forskare från Chalmers och Energiforsk redovisade nyligen att Sverige fram till 2030 kan bygga ut 140 TWh ny elproduktion. Det motsvarar hela Sveriges nuvarande elanvändning. Nära 85 procent av denna potential utgjordes av land- och havsbaserad vindkraft och övriga delar bestod av ökad biokraft, mer solkraft och vissa effekthöjningar i befintliga kärnkraftsreaktorer.

Den ökade elproduktionen är både nödvändig och önskvärd. Svensk industri- och transportsektor genomgår nu en snabb elektrifiering som behöver påskyndas ytterligare. Varje ny TWh vindkraft som ersätter bensin på våra vägar minskar Sveriges utsläpp med nära 2 procent. Varje ny TWh vindkraft som möjliggör stålproduktion utan kol minskar utsläppen med motsvarande drygt 1 procent.

Alla länder har inte samma möjligheter att själva bygga ut förnybar elproduktion och svensk el kan bidra till att bryta ett ryskt fossilberoende och minska utsläppen. De senaste åren har Sverige haft en rekordstor elexport och den kan fortsätta växa. En svensk elexport på 30 TWh tränger undan kolkraft i våra grannländer och minskar utsläppen på EU-nivå med cirka 18 miljoner ton, motsvarande mer än en tredjedel av Sveriges klimatutsläpp.

Under tidigare kriser har svenska politiker visat att de tillfälligt kan begrava stridsyxan. Nu har vi ett krig i Ukraina där Rysslands invasion finansieras av Europas import av fossil energi. Vi har ett forskningsläge som entydigt visar att den förnybara elproduktionen snabbt måste byggas ut om utsläppen ska minska tillräckligt fort. Och vi har en rad sol- och vindkraftsprojekt som befinner sig i startgroparna.

De politiska partierna bör omgående enas om viktiga åtgärder som leder till att nödvändiga investeringar genomförs omedelbart.

  • Det måste gå snabbare att få tillstånd att bygga ut sol- och vindkraft samt elnätet. De myndigheter som hanterar utbyggnad och tillståndsärenden måste få ökade resurser och ge prioritet åt insatser som kan öka elproduktionen.
  • En större del av den ekonomiska nyttan måste stanna i kommunen och i närområdena till vindkraften. Faktum är att kommunerna förra året stoppade 78 procent av alla vindkraftverk i olika skeden av tillståndsprocessen. De kommuner som bidrar till utbyggnaden måste få mer tillbaka.
  • Klimatnyttan med nya vindkraftverk måste värderas tyngre i tillståndsprövningen. Dagens trend där allt fler av vindkraftsprojekten stoppas av domstolarna måste vändas.

Det är fortfarande möjligt att minska utsläppen i den takt som krävs för att klara klimatmålen. En grundläggande förutsättning är att kraftigt expandera produktionen av förnybar el, främst vind- och solkraft. Tiden att agera är inte om fem eller tio år – den är nu. Med mer vind och sol läggs grunden för en hållbar framtid. Utan en sådan satsning blir klimatomställningen inte möjlig!

Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi

Johanna Bohn, vd, wpd

Maria Röske, vd, BayWa r.e.

Anders Wijkman, ordförande, nätverket Vindkraftens klimatnytta

Peter Zachrisson, vd, SR Energy

Debattartikeln publicerades i Göteborgs-Posten den 17 april 2022