Storgrundet Offshore

wpd Offshore ansöker om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen att uppföra en havsbaserad vindkraftspark på Storgrundet i Gävle och Söderhamns kommun. Inom ramen för ansökan planeras upp till 51 vindkraftverk med högsta totalhöjd om 290 m.

Ansökansområdet för vindkraftparken är cirka 116 km2 stort. De närmaste vindkraftverken planeras att förläggas cirka 8 km öster om ön Storjungfrun och 15 km öster om fastlandet.

Storgrundet har av Energimyndigheten pekats ut som riksintresse för energiproduktion och är ett av få områden i hela Sverige som anges som lämpligt för vindkraft i Havs- och vattenmyndighetens havsplaner.

Vindkraftpark Storgrundet beräknas producera cirka 3-3,5 TWh el per år. Därmed kan vindkraftpark Storgrundet säkerställa att länsstyrelsen i Gävleborg når sina mål om 5 TWh vindkraft år 2030 och att länet blir ”nettoproducent” av el. Samtidigt bidrar vindkraftparken till de svenska klimatmålen och det nationella utbyggnadsbehovet om 100 TWh vindkraft. 3-3,5 TWh skulle räcka för att försörja ca 700 000 villor med hushållsel.

En vindkraftspark på Storgrundet kan säkra regionala industriers elförsörjning samt skapa nya möjligheter för regional utveckling genom att attrahera nya typer av industrier och verksamheter. Samtidigt kan projektet skapa många nya arbetstillfällen under byggnation och drift. Projektet kommer kunna bidra till samhället genom bygdemedel och andra lokalt riktade insatser.

Miljökonsekvensbeskrivning, teknisk beskrivning, fotomontage, hinderbelysningsanimeringar, kartor, ljudberäkningar finns tillgängliga för nedladdning via länkarna nedan.

Miljökonsekvensbeskrivning Komplettering av MKB Teknisk beskrivning Fotomontage Hinderbelysningsanimering Småmuren Hinderbelysningsanimering Storjungfrun Detaljkartor Ljudberäkningar

wpd Offshore har ambitionen att i största möjligaste mån nyttja varor och tjänster från lokala företag i samband med byggnation och drift av våra vindkraftparker och följdverksamheter.

Med anledning av pågående upphandlingar inför byggnation av Storgrundet vindkraftpark så påbörjar vi nu en inventering av vilka lokala företag som har möjlighet att medverka under anläggning av projektet.

Är du intresserad av att få information om- och delta i upphandlingen? Vänligen registrera dig i formuläret nedan, så håller vi dig uppdaterad om utvecklingen i projektet!

Har du frågor? Kontakta gärna Pär Boquist, projektledare på wpd Offshore (p.boquist@wpd.se)

Intresseanmälan - upphandling Storgrundet

wpd och vätgasleverantören Lhyfe har ingått ett intentionsavtal (MoU) om att gemensamt etablera en anläggning för vätgasproduktion i nära anslutning till wpd:s planerade havsbaserade vindkraftpark Storgrundet i Söderhamns kommun. Målsättningen om en installerad effekt motsvarande 600 MW gör projektet till ett av de mest ambitiösa vätgassatsningar som aviserats i Sverige och Europa. Anläggningen planeras att byggas i etapper med start 2025 och bedöms kunna vara i full drift i samband med idrifttagningen av Storgrundet.

 

Pressmeddelande - wpd och Lhyfe

Vindkraftcentrum har under hösten 2021 tagit fram en sysselsättningsprognos för Storgrundet. Prognosen baserar sig på internationella studier, wpd:s kalkyler för etablering av projekt Storgrundet, samt intervjuer och data kopplat till wpd:s redan byggda havsbaserade vindkraftpark Nordergrunde i Tyskland.

Enligt Vindkraftcentrums prognos kan projekt Storgrundet generera omkring 2 600 årsanställningar inom byggnationsfasen och cirka 1 200 årsanställningar under driftsfasen. Cirka 500 leverantörer inom ett hundratal branscher kan engageras – vilket utgör en fantastisk möjlighet för lokalsamhället.

”Lokala leverantörer i samverkan kan lösa många leveransproblem och snabbare än om icke lokalkända leverantörer kommer in i bilden (…).”  (Vindkraftcentrum 2021)

 

Sysselsättningsprognos för Storgrundet

Den 18 november 2021 bjöd wpd Offshore in politiker i Söderhamn och Gävle kommun till ett informationsmöte för att besvara några av de vanligaste frågeställningarna som finns kring projekt Storgrundet, samt redogöra för de nyttor som projektet förväntas föra med sig. Mötet sändes live via Youtube och finns också att se i efterhand.

Se informationsmöte om Storgrundet

Samråd

Samrådstiden för Vindkraftpark Storgrunde är slut och wpd har utifrån inventeringar och yttranden arbetat fram en reviderad omfattning och utformning som ligger till grund för framtagande av ansökan och MKB. wpd har, efter avslutat samråd, bestämt sig för att reducera den planerade vindkraftsparken på Storgrundet från 83 till 51 vindkraftsverk.

Information om samrådet går att finna i länken nedan:

 

Samråd

 

wpd äger idag tillstånd att uppföra 70 vindkraftverk vid Storgrundet. Projektområdet är lokaliserat till ett stort grundområde i Bottenhavet ca 10 kilometer från fastlandet, sydost om Söderhamn. Grundområdet ligger i Gävleborgs län och omfattas av Söderhamns översiktsplan. Området är utpekat som riksintresse för vindbruk.

Status: Miljötillstånd erhållet 14 september 2010