Storgrundet Offshore

wpd har, efter avslutat samråd, valt att reducera den planerade vindkraftsparken på Storgrundet från 83 till 51 vindkraftsverk. Företaget har genomfört en rad ändringar för att tillgodose andra intressen i området:

  • Minskat max antal vindkraftverk, från 83 till 51 verk.
  • Lägre totalhöjd, från 320 till högst 290 meter.
  • Mindre ansökansområde då norra och södra delen av området plockas bort helt.
  • Lokaliseringen av vindkraftparken flyttas delvis längre ut.

Vindkraftpark Storgrundet beräknas producera cirka 3-3,5 TWh vindkraftsel per år. Därmed kan Storgrundet säkerställa att Länsstyrelsen i Gävleborg når sina mål om 5 TWh vindkraft år 2030 och att länet blir ”nettoproducent” av el. Samtidigt bidrar parken till de svenska klimatmålen och det nationella utbyggnadsbehovet om 100 TWh vindkraft.

Storgrundet har av Energimyndigheten pekats ut som riksintresse för energiproduktion och är ett av få områden i hela Sverige som anges som lämpligt för vindkraft i Havs- och vattenmyndighetens förslag till havsplaner. Vindkraftsparken berör både Söderhamns och Gävle kommun.

Ansökan till Mark- och miljödomstolen kommer att lämnas in under våren 2021. I samband med inlämning av ansökan kommer bland annat nya fotomontage, hinderbelysningsanimeringar och ljudberäkningar göras tillgängliga på hemsidan. Vidare avser wpd ha fortsatta dialoger med berörda parter under 2021. Planerad driftsättning är 2030.

Karta

Samrådstiden för Vindkraftpark Storgrunde är slut och wpd har utifrån inventeringar och yttranden arbetat fram en reviderad omfattning och utformning som ligger till grund för framtagande av ansökan och MKB. wpd har, efter avslutat samråd, bestämt sig för att reducera den planerade vindkraftsparken på Storgrundet från 83 till 51 vindkraftsverk.

Information om samrådet går att finna i länken nedan:

 

Samråd

Befintligt tillstånd

wpd äger idag tillstånd att uppföra 70 vindkraftverk vid Storgrundet. Projektområdet är lokaliserat till ett stort grundområde i Bottenhavet ca 10 kilometer från fastlandet, sydost om Söderhamn. Grundområdet ligger i Gävleborgs län och omfattas av Söderhamns översiktsplan. Området är utpekat som riksintresse för vindbruk.

Status: Miljötillstånd erhållet 14 september 2010.