Storgrundet Offshore

wpd äger idag tillstånd att uppföra 70 vindkraftverk vid Storgrundet. För att möta de förutsättningar som marknaden gör gällande har wpd under 2019 beslutat att undersöka förutsättningarna för att höja den tillståndsangivna totalhöjden, samt utöka det tidigare tillståndsangivna området.

Projektområdet är lokaliserat till ett stort grundområde i Bottenhavet ca 10 kilometer från fastlandet, sydost om Söderhamn. Grundområdet ligger i Gävleborgs län, det omfattas av Söderhamn- och Gävles kommuners översiktsplaner och är utpekat som riksintresse för vindbruk. Området är även utpekat i Havsplanerna som Energiutvinningsområde (B146). Inom projekteringsområdet finns det möjlighet att bygga en vindkraftpark med en samlad effekt på upp till 1,2GW.

Status: Miljötillstånd erhållet 14 september 2010. Samråd för utökat projektområde och högre höjd påbörjat Q1 2020 – pågående

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken

Vindkraftpark Storgrundet drivs av bolaget Storgrundet Offshore AB (STOAB), som ingår i wpd koncernen och ägs av wpd europe GmbH.  Projektet innehar sedan tidigare tillstånd enligt miljöbalken att uppföra och driva en gruppstation med vindkraftverk i vattenområde utanför ön Storjungfrun inom Söderhamns kommun, Gävleborgs län.

Teknikutvecklingen för havsbaserad vindkraft går snabbt framåt och nu planerar STOAB söka nytt tillstånd för att kunna använda den senaste tekniken och skapa förutsättningar för att kunna bygga vindkraftparken. De nya vindkraftverken som planeras har större rotordiameter än tidigare tillstånd och kräver därmed en högre totalhöjd och även ett större avstånd sinsemellan. Utöver de tekniska ändringarna i den nya tillståndsansökan, utökas projektets verksamhetsområde för att inkludera hela det av Hav- och Vattenmyndigheten föreslagna energiutvinningsområdet inom Söderhamn kommun och Gävle kommun.

Vindkraftverken som planeras har en totalhöjd om högst 320 meter över havet. Utformningen av verksamhetsområdet bedöms inrymma mellan 50-83 vindkraftverk.

Samråd

Samrådsunderlaget är det dokument som beskriver den föreslagna verksamheten och dess omfattning. Samrådet syftar till att inhämta information som ska ligga till grund för, samt avgränsa innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Det är därför viktigt att information och åsikter förs fram redan under samrådsperioden (15/9 – 31/10 2020) så att dessa kan beaktas i arbetet med att ta fram MKB.

Nedan finns samrådsunderlag och preliminära fotomontage och exempellayout med fotoplatser för nedladdning. Kontakta STOAB om ni önskar få en kopia av samrådsunderlaget via post eller e-post.

Uppdateringar

  • Uppdaterade kartor med korrekt skalstock kan hämtas under fliken ”Kartor”
  • Fotomontage ”Vallvik camping 101°” var fellänkad till ”Vallvik camping 50°”. Detta har korrigerats och rätt fotomontage går nu att laddas ner under fliken ”Fotomontage & hinderbelysning”. (03/12/20)
Kartor Samrådsunderlag Fotomontage & hinderbelysning Synbarhetsanalys (ZVI) Ljud Skugga

Kontakt

Samrådsperioden pågår mellan den 15 september och 31 oktober 2020. Yttranden skickas till storgrundetsamrad@wpd.se alternativt postas till Storgrundet Offshore AB Surbrunnsgatan 12, 114 27 Stockholm. wpd nås även på telefon: 08 501 091 63.

Synpunkter på verksamheten ska vara STOAB tillhanda senast 31 oktober 2020.

Vänligen observera att hemsidan kommer uppdateras löpande.

Covid-19 pandemin

På grund av restriktionerna gällande Covid-19 kommer samrådet bedrivas via post, telefon och via digitala möten över internet genom plattformar så som Skype, Zoom eller Teams, Läs mer >