Storgrundet Offshore

wpd har ansökt om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen att uppföra en havsbaserad vindkraftspark på Storgrundet i Gävle och Söderhamns kommun. Inom ramen för ansökan planeras upp till 51 vindkraftverk med högsta totalhöjd om 290 m.

Ansökansområdet är beläget ca 4 km öster om ön Storjungfrun och ca 11 km öster om fastlandet. Storgrundet har av Energimyndigheten pekats ut som riksintresse för energiproduktion och är ett av få områden i hela Sverige som anges som lämpligt för vindkraft i Havs- och vattenmyndighetens förslag till havsplaner.

Vindkraftpark Storgrundet beräknas producera cirka 3-3,5 TWh el per år. Därmed kan vindkraftpark Storgrundet säkerställa att länsstyrelsen i Gävleborg når sina mål om 5 TWh vindkraft år 2030 och att länet blir ”nettoproducent” av el. Samtidigt bidrar vindkraftparken till de svenska klimatmålen och det nationella utbyggnadsbehovet om 100 TWh vindkraft. 3-3,5 TWh skulle räcka för att försörja ca 700 000 villor med hushållsel.

En vindkraftspark på Storgrundet kan säkra regionala industriers elförsörjning samt skapa nya möjligheter för regional utveckling genom att attrahera nya typer av industrier och verksamheter. Samtidigt kan projektet skapa många nya arbetstillfällen under byggnation och drift. Projektet kommer kunna bidra till samhället genom bygdemedel och andra lokalt riktade insatser.

Miljökonsekvensbeskrivning, teknisk beskrivning, fotomontage, hinderbelysningsanimeringar, kartor, ljudberäkningar finns tillgängliga för nedladdning via länkarna nedan.

Miljökonsekvensbeskrivning Komplettering av MKB Teknisk beskrivning Fotomontage Hinderbelysningsanimering Småmuren Hinderbelysningsanimering Storjungfrun Detaljkartor Ljudberäkningar

Samrådstiden för Vindkraftpark Storgrunde är slut och wpd har utifrån inventeringar och yttranden arbetat fram en reviderad omfattning och utformning som ligger till grund för framtagande av ansökan och MKB. wpd har, efter avslutat samråd, bestämt sig för att reducera den planerade vindkraftsparken på Storgrundet från 83 till 51 vindkraftsverk.

Information om samrådet går att finna i länken nedan:

 

Samråd

Befintligt tillstånd

wpd äger idag tillstånd att uppföra 70 vindkraftverk vid Storgrundet. Projektområdet är lokaliserat till ett stort grundområde i Bottenhavet ca 10 kilometer från fastlandet, sydost om Söderhamn. Grundområdet ligger i Gävleborgs län och omfattas av Söderhamns översiktsplan. Området är utpekat som riksintresse för vindbruk.

Status: Miljötillstånd erhållet 14 september 2010.