Fotomontage Polargrund Offshore

Ett fotomontage är en genererad illustration över hur vindkraftverken kan komma att se ut i landskapet från utvalda fotopunkter. Ett fotomontage innebär att digitalt lägga in vindkraftverk i ett fotografi från den aktuella platsen. Platsen för fotot är registrerad med koordinater och fotoriktning för att sedan med hjälp av kartprogram lägga in vindkraftverken på rätt placering och höjd i fotot. Fotomontagen tas fram i programmet WindPro.

Teknikutvecklingen inom vindkraftsindustrin går ständigt framåt och större och mer effektiva turbiner utvecklas årligen. För att öka förutsättningarna för att bästa möjliga teknik skall kunna användas vid byggnation eftersträvas att miljötillstånd för vindparker enbart reglerar antal verk samt totalhöjd och inte rotordstorlek eller navhöjd. Verkens dimensioner bestäms först vid upphandling efter att tillstånd meddelats. För att illustrera och bedöma miljöpåverkan på landskapsbilden är avsikten att visa de förutsättningar som kan antas visa det ”värsta fallet”. Utgångspunkten är i samtliga fall att den absolut mest betydande parametern gällande påverkan på landskapsbilden är totalhöjden på vindkraftverken och att vindkraftverkens dimensioner har en betydligt mindre roll.

Information om vindkraftparken enligt exempellayouten:

  • Antal vindkraftverk: 120 st
  • Navhöjd: 185 m
  • Rotordiameter: 330 m
  • Totalhöjd: 350 m

Fotomontagen har tagits fram av oberoende konsulter. Ta gärna del av de fullständiga rapporterna för fotomontage kust samt fotomontage öar.

Nedan finns en interaktiv karta som ger en överblick över vilka fotopunkter som hittills har tagits fram. På denna karta kan du själv zooma in varje fotopunkt och ändra från kartbild till satellitbild så att det blir enklare att se exakt var fotot är taget. Klicka på symbolen (kameran) på kartan för att se det material som finns framtaget.

Karta över fotopunkter

Animeringar Polargrund Offshore (360°)

wpd har tagit fram animeringar från Sandskär och Malören som syftar till att ge en visuell bild av hur vindkraftparken kan komma att uppfattas. Notera att tekniska begränsningar gör att animeringen inte till fullo speglar verkligheten. Väder, ljus och årstid påverkar hur vindkraftverken kommer att synas från öar och från kusten.

För att se filmen, gör så här:
Klicka på länken till animeringen. När bilden har öppnats klickar du på startknappen ► nere i vänstra hörnet. Nu kan du använda muspekaren för att vrida bilden i olika riktningar. Vill du fortsätta titta på animeringen när filmen är slut kan du klicka på den lilla pilen som nu syns nere i vänstra hörnet. Om filmen sätts i helskärmsformat blir upplevelsen av att stå på platsen mer realistisk.