Fyrskeppet Offshore

Fyrskeppet Offshore drivs av bolaget Fyrskeppet Offshore AB (FYOAB), som ingår i wpd-koncernen och ägd av wpd europe GmbH. Fyrskeppet Offshore undersöker möjligheten att uppföra en vindkraftspark öster om Finngrundens östra bank i vattenområde utanför Sveriges territorialgräns. Projektområdet är lokaliserat ca 50 km norr om Örskär i Uppsala län. Området har goda vindförutsättningar och lämpligt djup för havsbaserad vindkraft. Området är delvis angivet som riksintresse för vindbruk och är även utpekat i Havsplanerna som energiutvinningsområde (B147).

Inbjudan till samråd 

Fyrskeppet Offshore AB bjuder in till samråd avseende den havsbaserade vindkraftparken Fyrskeppet. Samrådet utgör ett avgränsningssamråd inom ramen för bolagets specifika miljöbedömning enligt 6 kap. 28-32 §§ miljöbalken och genomförs inför bolagets kommande ansökningar om tillstånd enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon, lagen (1966:314) om kontinentalsockeln samt tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken (Natura 2000-tillstånd) för uppförande och drift av 215 vindkraftverk med en totalhöjd om 350 meter, inklusive tillhörande verksamheter, anläggningar och kablar.

Samrådsunderlaget är det dokument som beskriver den föreslagna verksamheten och dess omfattning. Samrådet syftar till att inhämta information som ska ligga till grund till, samt avgränsa innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen. Det är därför viktigt att information och synpunkter förs fram för det fortsatta arbetet med projektet. Samrådsperioden pågår under perioden 1 februari – 11 mars 2022.

Nedan finns samrådsunderlag och kartmaterial för nedladdning. Maila till fyrskeppetsamrad@wpd.se om ni önskar få en kopia via post eller e-post. Vänligen inkom med kommentarer och synpunkter senast den 11 mars 2022. 

 

Samrådsunderlag Detaljkartor