Fyrskeppet Offshore

wpd undersöker möjligheten att uppföra en vindkraftspark öster om Finngrundens östra bank i vattenområde utanför Sveriges territorialgräns. Projektområdet är lokaliserat ca 70 km nordöst om Gävle stad och utanför Tierps kommun i Uppsala län.

Området har goda vindförutsättningar och lämpligt djup för havsbaserad vindkraft. Området är delvis angivet som riksintresse för vindbruk och är även utpekat i Havsplanerna som energiutvinningsområde (B147).

Status: Tidigt samråd påbörjat Q1 2020 – pågående