Eystrasalt Offshore

wpd planerar att uppföra en havsbaserad vindkraftspark, kallad Eystrasalt Offshore, i Bottenhavet. Projektområdet är lokaliserat kring Eystrasaltbanken, och ligger som närmast cirka 60 km från Gävleborgskusten i höjd med Hudiksvall.

Vindkraftsparken förväntas kunna producera cirka 13,5 TWh el per år. Detta motsvarar cirka 10% av den svenska årliga elproduktionen, eller 100% av den el som krävs för att elektrifiera den svenska personbilsflottan.

Projektet ligger inom Sveriges ekonomiska zon, och wpd har inlett en samrådsprocess för två av de nödvändiga tillstånden. Dels tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon (SEZ), och dels tillstånd enligt Kontinentalsockellagen (KSL).

Samråd

Eystrasalt Offshore drivs av bolaget Eystasalt Offshore AB (EYOAB), som ingår i wpd-koncernen och ägs av wpd europe GmbH. Projektet har genomfört ett avgränsningssamråd, och materialet från samrådet finns tillgängligt nedan.

Samrådsunderlag Karta Fotomontage

Status

Bolaget förbereder nu olika typer av undersökningar och inventeringar av projektområdet som planeras utföras under andra halvåret 2021, bl.a. sjömätningsundersökningar och fågelinventering. Med den informationen som grund kan en tillståndsansökan enligt SEZ och KSL tas fram. Tillståndsansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning planeras att lämnas in till regeringen under 2022.