Vindpark Tomasliden

wpd planerar att uppföra 10 vindkraftverk med 200 m totalhöjd på Tomasliden. Projektområdet ligger i Norsjö kommun, cirka 10 km väster om Bastuträsk och 20 km sydost om samhället Norsjö. Projektområdet lämpar sig väl för en vindkraftsetablering med tanke på att området ligger högt och fritt samt på behörigt avstånd från samlad bebyggelse.

wpd genomförde under 2021 samråd och inlämnade en ansökan om ändring för högre vindkraftverk med 250 m totalhöjd på Tomasliden. Handläggningen av ansökan har tagit längre tid än vi hoppats och wpd har därför beslutat att återkalla ändringsansökan och planerar istället att gå vidare med vindkraftsparken enligt befintligt tillstånd. Detaljplaneringen inför byggnation har nu återupptagits och ytterligare information angående detta kommer löpande att uppdateras här på projektets hemsida.

Skellefteå Kraft Elnät erhöll 2021 koncession för elnätsanslutningen som planeras för vindkraftsparken.

Tillstånd

wpd innehar sedan 2018 tillstånd för byggnation av 10 vindkraftverk med 200 m totalhöjd på Tomasliden. Miljökonsekvensbeskrivningen och fotomontage för projektet kan laddas ned här som pdf.

Miljökonsekvensbeskrivning
Fotomontage

>Läs mer om vindkraft