Vindpark Stormossen

wpd undersöker möjligheterna att uppföra en vindpark om maximalt 32 vindkraftverk med en totalhöjd om högst 290 m. Projektområdet är beläget ca 4 km nordost om Horndal, ca 20 km sydost om Hofors och ca 20 km sydväst om Sandviken. Området stäcker sig över tre kommuner; Sandviken, Hofors och Avesta. Marken ägs av Sveaskog och ett antal privata markägare.

En vindkraftspark av den här storleken skulle ge en årsproduktion på ca 842 GWh vilket räcker för att försörja drygt 168 000 villor med hushållsel.

Översiktlig Karta

Vi är nu i ett mycket tidigt skede av projektutvecklingen. I detta skede samtalar vi med berörda markägare för att undersöka intresset för att arrendera ut marken, vi skickar tidiga remisser till t ex försvaret och luftfartsverket för att höra deras inställning till områdets lämplighet för vindkraft och vi utför vissa undersökningar av naturvärden och kulturella värden.

Nästa steg kommer bli att bjuda in alla berörda till samråd där vi informerar om projektet, svarar på frågor och inhämtar synpunkter. En sådan inbjudan skickas ut till närboende och andra berörda via post och annonser sätts in i lokala tidningar. Det kommer även finnas information här på hemsidan. Samråd planeras till hösten/vintern 2021.