Vindpark Stormossen

wpd undersöker möjligheterna att uppföra en vindpark om maximalt 32 vindkraftverk med en totalhöjd om högst 290 m. Projektområdet är beläget ca 7 km nordost om Horndal, ca 20 km sydost om Hofors och ca 20 km sydväst om Sandviken.

Projektområdet stäcker sig över tre kommuner; Sandviken, Hofors och Avesta. Marken ägs av Sveaskog och ett antal privata markägare. En vindkraftspark av den här storleken skulle kunna ge en årsproduktion på ca 842 GWh vilket räcker för att försörja drygt 168000 villor med hushållsel.

wpd bjuder in till samråd enligt miljöbalken

För att svara på frågor, informera om och inhämta synpunkter inbjuds härmed berörda enskilda, fastighetsägare, företagare, berörda organisationer och föreningar samt allmänheten till samråd enligt miljöbalken. Samrådet avser den planerade vindkraftsparkens lokalisering, omfattning, utformning och miljö­påverkan samt miljökonsekvens­beskrivningens innehåll och utformning. Syftet med samrådet är att informera om projektet, besvarar frågor och inhämta synpunkter.

Samrådshandlingar, karta, ljud- och skuggberäkningar, fotomontage och annan information finner du nedan, se gröna knappar. Informationen kommer att uppdateras löpande med t ex fler fotomontage.

Inom ramen för samrådet bjuder vi också in till samrådsmöte på tre olika platser, i Avesta, Hofors och Sandvikens kommun:

16 november 17.30 – ca 20.30 i Hästbo bygdegård, Hästbo.
17 november 17.30 – ca 20.30 i Samlingslokalen Gåvan, Österfärnebo.
18 november 18.00 – ca 21.00 i Horndals församlingshem, Horndal.

Anmälan till samrådsmöte görs på stormossen@wpd.se eller på telefonnummer 08-501 091 73 senast den 11 november, glöm inte ange eventuella allergier. Välj vilken plats du vill delta på och ange det i anmälan.

Synpunkter på den planerade verksamheten lämnas via mejl eller post och de behöver vara wpd  tillhanda senast 31 april 2022 för att de ska hinna beaktas och arbetas in i MKB. Märk yttrandet: “Stormossen samråd”. Adress: wpd Stormossen AB, Surbrunnsgatan 12, 114 27 Stockholm.

Får frågor och upplysningar kontakta Weronica Andersson Ansvarig samhällskontakter 070-66 55 862, Madeleine Weinholm Projektledare 08-50 10 91 73  eller Tomas Fransson Markägarfrågor, Sveaskog 08-655 90 81.

Inbjudan till samråd Översiktlig Karta Samrådshandling kortversion Samrådshandling Fotomontage & hinderljusanimering Synlighetsanalys Ljudberäkning Skuggberäkning

Arbetstillfällen och sysselsättning

Vindkraftscentrum har med hjälp av statistik från andra redan byggda vindkraftsparker gjort en prognos över hur många arbetstillfällen Vindkraftspark Stormossen skulle kunna generera, se sammanfattning och fullständig rapport nedan.

>Prognos arbetstillfällen Vindpark Stormossen – sammanfattning

>Prognos arbetstillfällen Vindpark Stormossen – rapport

>Läs mer om vindkraft