10 skäl att rösta Ja till vindkraft på Ripfjället

Den 27 september folkomröstar medborgarna i Malung-Sälens kommun om vindkraft på Ripfjället. Här är 10 skäl att säga Ja till Vindparken.

1. Minskad klimatpåverkan. Vindparken kan minska klimatutsläppen lika mycket som de samlade utsläppen från det svenska inrikesflyget eller alla vägtransporter i Dalarna.

2. Stärkt välfärd. Kommunen får cirka 6,5 miljoner om året i arrendeinkomst, vilket stärker välfärden i kommunen och kommer alla kommunmedborgare tillgodo.

3. Nya arbetstillfällen. Vindparken skapar cirka 135 regionala årsarbeten under byggtiden och cirka 10 arbetstillfällen per år under 25 års drift.

4. Bygdemedel. 1 miljon kronor  per år kommer att utbetalas under hela parkens livslängd. Dessa pengar är öronmärkta till föreningar, näringsliv och satsningar som gynnar alla medborgare i kommunen.

5. Fler företag och industrier. Med stöd av ett lågt elpris kan Sverige locka till sig nya industrier och företag, som exempelvis Google och Amazon. Även svensk industri, exempelvis SSAB, efterfrågar billig förnybar el. Ny vindkraft är billigast av alla kraftslag, och klarar sig idag helt utan någon form av stöd.

6. Ökad elproduktion ger lägre elpris i Dalarna. En vindpark på Ripfjället kan producera el motsvarande en tiondel av Dalarnas elanvändning. Vindparken skulle pressa elpriset i Dalarna, både för hushållen och industrin.

7. Riksintresse vindkraft. Ripfjället är utpekat som nationellt intresse – riksintresse – för vindkraft. Det betyder att området på grund av sitt läge och mycket goda vindresurs har bedömts som särskilt viktigt att nyttja för elproduktion från vindkraft.

8. Gäst i landskapet. Ett landskap är levande och förändras över tid för att möjliggöra utveckling. Vindparken monteras ned efter sin livstid och marken återställs. En vind-park på Ripfjället ger många fördelar och är samtidigt bara en gäst i landskapet under cirka 25 år.

9. Omfattande studier. Vindparken har anpassats efter alla de utredningar och inventeringar av bland annat fåglar, natur, friluftsliv och kulturmiljö som har genomförts i området. Dessa värden kommer inte att försvinna.

10. Tillståndsmyndighet bör avgöra. Om kommunen ger klartecken innebär det att man överlåter åt tillståndsmyndigheten att genomföra en noggrann bedömning av påverkan på människa och miljö och därefter avgöra om vindparken kan få tillstånd.

Informationsfilm Ripfjället Folder Ripfjället Debatt Ripfjället

> Om Vindpark Ripfjället

> Frågor och svar om Ripfjället