Vindpark Ripfjället

wpd har ansökt om tillstånd för att uppföra en vindkraftspark på höjdområdena runt Ripfjället i Malung-Sälens och Torsby kommuner, i Dalarna respektive Värmlands län. Totalt planeras 30 vindkraftverk med högsta totalhöjd om 250 meter.

Projektområdet är beläget ca 60 km norr om Torsby och ca 21 km väster om Malung. Området har goda vindförutsättningar och präglas delvis av modernt skogsbruk. Marken ägs av Malung-Sälens kommun, Stora Enso och ett antal privata markägare. En parklayout med 30 stycken 6 MW-verk skulle ge en årsproduktion på ca 670 GWh och skulle räcka för att försörja ca 130 000 villor med hushållsel.

Miljökonsekvensbeskrivning & Fotomontage

Tillståndsansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inlämnades i augusti 2020 till länsstyrelsen. Både MKB och fotomontagen finns nedan som pdf.

Miljökonsekvensbeskrivning Bilagor miljökonsekvensbeskrivning Fotomontage

Vanliga frågor som inkommit om vindkraftsparken med svar från wpd finner du nedan.

Frågor & svar om Ripfjället Informationsfilm Ripfjället

Mer information

wpd har informerat om vindkraft i Malungsbladet, läs några av inläggen här:

Vindkraftscentrum har tagit fram en prognos för arbetstillfällen och regional nytta från vindparken:

Hör också lokala röster från wpd:s Vindpark Aldermyrberget i Skellefteå där produktionen är igång:

Intervjuer

Samrådstiden för vindkraftspark Ripfjället är slut och wpd har utifrån inventeringar och yttranden arbetat fram en reviderad omfattning och utformning som legat till grund för framtagande av ansökan och MKB.

Projektet har minskat i omfattning med 25 % från 40 till 30 vindkraftverk eftersom layouten har anpassats efter förekommande natur- och kulturvärden, befintlig stamledning samt en 1000 meter buffert till brandvaktarstugan på Rösberget. Se kartan nedan som redovisar nuvarande omfattning och utformning.

Karta Dec 2019

Samrådsmöte med särskilt berörda och allmänheten genomfördes den 22 maj 2019, samrådshandlingen som togs fram inför mötet finns nedan. TV Malung-Sälen filmade samrådsmötet och båda presentationerna och svar på ställda frågor finns att titta på här: