Vindpark Bleka

wpd undersöker möjligheterna att uppföra en vindpark om maximalt 13 vindkraftverk med en totalhöjd om högst 290 m på höjdområdet Bleka, beläget i Strömsunds kommun i Jämtlands län. Projektområdet är beläget ca 30 km nordost om Strömsund, mellan Rossön och Backe. Marken ägs av Sveaskog, SCA samt en privat markägare.

Projektområdet lämpar sig väl för en vindkraftsetablering med tanke på att området ligger högt och fritt samt långt från samlad bebyggelse. Möjlighet till elanslutning finns även direkt på den befintliga ledning som korsar området. En vindkraftspark av den här storleken skulle ge en årsproduktion på ca 400 GWh (400 000 000 kWh) vilket räcker för att försörja drygt 80 000 villor med hushållsel.

Samråd 

wpd bjöd under 2020 in till samråd enligt miljöbalken. Nedan finns material som handlar om projektet, se gröna knappar. Här hittas även fotomontage och svar på de frågor som ställdes under samrådsmötena.

Om ni har frågor om projektet går det bra att kontakta projektledaren Madeleine Weinholm, se kontaktuppgifter till höger.

Samråd Video Samrådshandling Presentation Fotomontage Frågor & svar

 

Arbetstillfällen och sysselsättning

Vindkraftscentrum har med hjälp av statistik från andra redan byggda vindkraftsparker gjort en prognos över hur många arbetstillfällen Vindpark Bleka skulle kunna generera, se sammanfattning och fullständig rapport nedan.

>Prognos arbetstillfällen Vindpark Bleka – sammanfattning

>Prognos arbetstillfällen Vindpark Bleka – rapport

>Läs mer om vindkraft