Vindpark Bleka

wpd undersöker möjligheterna att uppföra en vindpark om maximalt 15 vindkraftverk med en totalhöjd om högst 290 m på höjdområdet Bleka, beläget i Strömsunds kommun i Jämtlands län. Projektområdet är beläget ca 30 km nordost om Strömsund, mellan Rossön och Backe. Marken ägs av Sveaskog, SCA samt en privat markägare.

Projektområdet lämpar sig väl för en vindkraftsetablering med tanke på att området ligger högt och fritt samt långt från samlad bebyggelse. Möjlighet till elanslutning finns även direkt på den befintliga ledning som korsar området. En vindkraftspark av den här storleken skulle ge en årsproduktion på ca 270 GWh (270 000 000 kWh) vilket räcker för att försörja drygt 54 000 villor med hushållsel.

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 

wpd inbjuder nu till samråd enligt miljöbalken, kulturminneslagen och ellagen. Samrådet avser den planerade vindkraftsparkens lokalisering, omfattning, utformning och miljö­påverkan samt miljökonsekvens­beskrivningens innehåll och utformning. Syftet med samrådet är att informera om projektet, besvarar frågor och inhämta synpunkter.

Nedan finns en video med en presentation av projektet och dess miljöpåverkan, se gröna knappar. Här hittar du också samrådshandlingen och presentationen som visas i videon samt alla fotomontage. Nedan finns även  inkomna frågor med svar sammanställda. Samrådshandlingen och presentationen kan även skickas med post till den som så önskar.

Samråd Video Samrådshandling Presentation Fotomontage Frågor & svar

För oss på wpd är det viktigt att få med era synpunkter på projektet och ta del av lokal kunskap om området för att vi ska kunna utforma etableringen så bra som möjligt. Ni är också välkomna att lämna in allmänna upplysningar om sådant ni anser att vi bör känna till i vår fortsatta planering.

Om ni har synpunkter på hur projektet skall utformas, miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning eller om ni vill ställa frågor om projektet eller vill ha ytterligare information går det bra att kontakta projektledaren Madeleine Weinholm, se kontaktuppgifter till höger.

Tiden för när remissvar och synpunkter behöver de vara wpd  tillhanda för att de ska hinna beaktas och arbetas in i MKB har förlängts till den 1 december 2020.

Har ni frågor och synpunkter till Sveaskog som markägare i projektområdet så är kontaktpersonen: Tomas Fransson, Bolagslantmätare. Han nås på telefon direkt: 08-655 90 81 alternativt via e-post: Tomas.Fransson@Sveaskog.se

Arbetstillfällen och sysselsättning

Vindkraftscentrum har med hjälp av statistik från andra redan byggda vindkraftsparker gjort en prognos över hur många arbetstillfällen Vindpark Bleka skulle kunna generera, se sammanfattning och fullständig rapport nedan.

>Prognos arbetstillfällen Vindpark Bleka – sammanfattning

>Prognos arbetstillfällen Vindpark Bleka – rapport

>Läs mer om vindkraft